top of page

HOŞ GELDİNİZ

HÜR-GENÇ YAYINEVİMİZE HOŞ GELDİNİZ

YAYINLARIMIZ HÜRRİYET - HUKUK - İKTİSAT - DİN VE FELSEFE KONULARINDA OLACAKTIR.

HÜR GENÇ YAYINEVİ 

VİZYON MİSYON VE TEMEL DEĞERLERİ 

VİZYONU

Bilgili ve kültürlü, hür ve demokrat bir toplumun inşasına katkı sağlamak.

MİSYONU

 1. “Doğru İslamiyete ve İslamiyete layık doğruluğa” hizmet etmek.

 2. Bilgi çağının gereği olan gerçeğe uygun bilgiyi yaymak.

 3. Ahlak, ruh ve duygu bakımından sağlıklı insana hizmet etmek.

 4. “Hür ve Demokrat” neslin oluşmasına katkı sağlamak.

 5. Ülkesine ve milletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirebilen yurttaşların yetişmesine hizmet etmek.

 

TEMEL DEĞERLERİ

 1. Milli ve Manevi Değerleri korur ve geliştirmesine yardımcı olmak.

 2. Irkçı ve ideolojik olmayan, ama saygı duyan demokratik yayınlar neşretmek.

 3. Geçmişin kültür ve manevi mirasını geleceğe taşımak ve geliştirmek.

 4. Din ve Fen Eğitiminin beraber verildiği yayın politikası takip etmek.

 5. Bireyin hayat boyu sürekli eğitimi ve gelişimini desteklemek.

 6. Çocuklara, gençlere, üniversitelilere ve yetişkinlere doğru bilgi sunabilmek.

 7. Din ve Fen ilimlerini bir bütün halinde genç nesillere sunabilmek.

İmza Atan Adam

 

2023 YILI PROJELERİMİZ VE YAYINLAYACAĞIMIZ KİTAPLARIMIZ

 

1. HÜRRİYET-İ ŞER’İ: Şeriatın hürriyete bakışı ve Asr-ı Saadetin Hürriyet anlayışını anlatan, Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin Hürriyet Nutku”nu izah eden bir çalışmadır. Hürriyet kafirlere has bir özellik olmadığını izah ve ispat etmektedir.

 

2. RİSALE-İ NURUN MESLEĞİ VE MEŞREBİ: Risale-i Nur hizmeti bu asırda “Asr-ı Saadet Modeli” olduğu için kendisine has Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den tevarüs eden, Eimme-i Ehl-i Sünnet, Selef-i Salihin, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani ve Abdulkadir Geylani hazretlerinin takip ettiği “Mesleği ve Meşrebi” vardır. Bu tarikat ve siyaset mesleği değildir. Doğrudan Kur’an ve Sünnetten, Hulefa-i Raşidinden gelen Meslek ve Meşreptir. Ehl-i İman’a acılan “Cadde-i Kübrâ-yı Kur’aniyedir.” Umum ümmet ancak bu caddeden gidebilir. Dar caddelere sevk edenler ve siyasete alet edenler idlal ediyorlar. Bunu ortaya koyan bir çalışma olup doğrudan Risale-i Nurlardan derlenmiştir.

 

3. DOĞRU DÜŞÜNMENİN METOTLARI: Aklımızı ve Şuurumuzu nasıl çalıştırmamız lazım. Düşünmenin ve doğru düşünmenin temel prensiplerini ve metotlarını ortaya koyan kapsamlı bir çalışmadır. Özellikle “Ne yapalım? Sosyal ve Siyasi Hayatta ve Ekonomik hayatta nasıl bir çıkış yolu takip edelim diyen Üniversite gençliğine yönelik bir çalışmadır. Doğru düşünmenin ve hareket etmenin temel prensiplerinin ortaya koymakta ve yol göstermeyi amaçlamaktadır.

 

4. HÜR GENCİN HAYAT FELSEFESİ: Bir genç siyasilerden ve siyasetli cemaatlerden bağımsız hür bir genç nasıl olabilir. Gençler nasıl akıllarını ve zekalarını çalıştıracak ve başarılı olacaktır? Hayat felsefesi ne olmalıdır? Kendisine, ailesine, vatanına ve milletine ve insanlığa nasıl hizmet edebilir? Bunun metotlarını ve yollarını gösteren bir çalışmadır. Kaynağı Risale-i Nur olmakla beraber Üniversite gençliğine hayat rehberi olacak bir eserdir.

 

5. HÜR TOPLUMUN İLKELERİ: Hür bir toplum nasıl oluşur. Toplumda insanların hak ve hürriyetleri nelerdir? İnsanlar hukuklarının koruyarak meşru yollardan nasıl hür olabilir? Hürriyet insana ve topluma nasıl fayda sağlar. Demokrasi, Hürriyet, Adalet, Barış, Uhuvvet, Eşitlik, Hukuk, İnsan Hakları, Kadın Hakları nelerdir? Bu haklar nasıl korunmalı ve istismar edilmemelidir? Bu gibi temel meseleleri güzel bir şekilde 8 yaşından 80 yaşına kadar herkesin anlayacağı bir dil ve akıcı bir üslupla anlatılmaktadır.

 

6. CUMHURİYETİN MANEVİ TEMELLERİ: 1991 yılında Yeni Asya Gazetesi’nin açtığı bir yarışmada birinci gelen ve Yeni Asya Yayınlarında basılan, daha sonra baskıdan çıkartılan Cumhuriyetin nasıl manevi temeller üzerine kurulduğunu ve manevi temellerle yaşayabileceğini anlatan çok değerli bir çalışmadır. Yeniden ele alınarak ve günümüze de uyarlayarak Cumhuriyetin 100. Yılında yayınlanması gereken çok değerli bir çalışmadır. Okuyanların çok takdir ettiği bir kitaptır. Hür Genç Yayınevi olarak Cumhuriyetin 100. Yılına armağan edeceğiz. Bediüzzaman’ın neden “Ben Dindar Bir Cumhuriyetçiyim” dediğini bu kitapla daha iyi anlayacağız.

 

7. TÜRKİYE’DE SİYASET VE SİYASİ PARTİLER: Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Asya’nın bahtını ve İslamiyet’in talihini açacak yalnız Meşrutiyet ve Hürriyettir” buyurur. 1908’de Meşrutiyet ve Hürriyetin ilanından günümüze Osmanlı’da ve Türkiye Cumhuriyeti’nde siyaset nasıl bir seyir takip etmiştir? Hangi partiler iktidar olmuş ve ne gibi icraatlar yapmışlardır? Siyaset yön veren temel fikirler ve kurulan partiler hangi kökenlere bağlıdır? Muvazaa Partileri ne demektir? Muvazaa partileri neden kurulur, ülkeye nasıl zarar verirler. Hürriyetçi partiler hangileridir ve bu ülkeye ne gibi hizmetler yapmışladır? Bu kitapta anlatılmaktadır. Siyaset konusunda önemli bilgiler içeren değerli bir çalışmadır.

 

8. BU VATANDA DÖRT PARTİ VARDIR: Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Bu vatanda dört parti vardır” der ve bu partilerin tahlilini yapar. Biz bu çalışmamızda Bediüzzaman’ın bu tahlillerinden yola çıkarak dört partinin kökenlerini, mahiyetlerini, icraatlarını ve ülkeye katkılarını müspet ve menfi çalışmalarını ortaya koyduk. Amacımız okuyanların Bediüzzaman’ın doğru anlamalarıdır. Zira Bu vatanda dört partinin varlığını diğerlerinin bu dört partiye hizmet eden alt versiyonları ve tabela partileri veya Muvazaa Partileri olduklarını göreceklerdir.

9. NAMIK KEMALİN RÜYA MAKALESİ: Hürriyet kahramanı Namık Kemal'in Hürriyet konusundaki değerli makalesi olan "Rüya" makalesini ve "Hürriyet Kasidesi" bu kitapta ele alınacaktır.

Father and Son Playing

NEDEN OKUMALIYIZ?

DÜNYADAKİ KÖTÜLÜKLERİN TEMEL SEBEBİ CEHALETTİR. İNSANIN BAŞ DÜŞMANI CEHALETE KARŞI SAVAŞ AÇMALI DEVAMLI KİTAP OKUMALIYIZ.

Bilgiye ulaşmanın çeşitli yolları vardır. Mesela konferanslar dinlenebilir, belgeseller seyredilebilir. Fakat bu faaliyetlerde insanın durup düşünmeye, ihtiyacı olduğunda bu bilgiye tekrar ulaşmaya imkânı yoktur. Zira insan kitap okurken düşünmek için zamanı vardır. Tekrar tekrar aynı bilgiye ulaşabilir. Çiçero: “Kitapsız bir ev ruhsuz bir cesede benzer” derken ne kadar haklı.​​

bottom of page